กระทรวงสาธารณสุข คืออะไร

กระทรวงสาธารณสุข คืออะไร

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน

ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาสุขภาพ
จัดบริการสาธารณสุข
สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ประสานงานความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลงานที่สำคัญ

พัฒนาให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น
ลดอัตราการตายจากโรคต่างๆ
เพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
พัฒนายาและเวชภัณฑ์
รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน